A textilek térformáló szerepe

2010 március 3, szerda. Kategória Egyéb

A füg­gö­nyök, sző­nye­gek, tapé­ták hang­sú­lyos ele­mei az ente­riő­rök­nek, fon­tos stí­lus­hor­do­zók, esz­té­ti­kai sze­re­pük mel­lett, hang-, és hőszi­ge­telők, árnyé­kol­nak, funk­ci­o­ná­lis sze­re­pük is jelentős.

textilrolók az étkezőben

A tex­ti­lek a belső teret kom­for­to­sabbá, ott­ho­no­sabbá teszik.

függöny, szőnyeg, párnák

A füg­göny anyaga, mintája, sza­bása, fel­füg­gesz­té­sé­nek módja, kiegé­szítői mind sti­lá­ris ele­mek, együtt adják meg a helyi­ség alaphangulatát.

A füg­göny lehet csak díszítőe­lem, pél­dául dra­pé­ria, amely nem árnyé­kol.A füg­göny anya­gá­nak minő­sége, súlya, redő­zött­sége adja a füg­göny gazdagságát.

Benjamin Moore háló

Benjamin Moore háló, textillel gazdagon díszítve

A cikk mentése webcímgyűjteménybe

Hozzászólás a cikkhez.